Policy för hindrandet av sexuella trakasserier på Anderstorp Hydraulik

Anderstorp Hydraulik fördömer alla former av sexuella trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen.

Trakasserier grundade på kön eller sexuell läggning är ett allvarligt hot mot arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa, trygghet och möjlighet till utveckling i arbetet. Det leder också till ett sämre arbetsresultat och påverkar därigenom verksamheten.

För att motverka sexuella trakasserier ska det hos Anderstorp Hydraulik inte förekomma kommentarer eller andra nedsättande uttalanden grundade på kön, som kan upplevas som kränkande för kvinnor och män. Självklart ska arbetsplatsen vara fri från anstötliga, könskränkande bilder.

Vad är sexuella trakasserier?

”Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur, som kränker arbetstagarens integritet på arbetsplatsen”.

Viktigt att tänka på är att det du säger, kan uppfattas kränkande för den du talar till.

Exempel på sexuella trakasserier som under inga omständigheter får förekomma hos Anderstorp Hydraulik:

För tillsynen av att policyn efterlevs ansvarar alla som har personalansvar och dessa ska aktivt arbeta med att förhindra att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen.

I de fall man bryter mot gällande policy kommer företaget att lämna en skriftlig varning, erinran enligt LAS och informera fackförbundet om varningen som kan komma att leda till uppsägning av anställningen.

Anderstorp Hydraulik AB

Sven Järnland, VD