Alkohol & drogpolicy

Syfte

Värna om medarbetarnas hälsa och trivsel samt att vi agerar korrekt mot kunder, leverantörer och medarbetare.

Mål

Anderstorp Hydraulik är en arbetsplats som är fri från bruk av alkohol och andra droger.

Policy

På Anderstorp Hydraulik arbetar vi tillsammans för en trygg och säker arbetsmiljö där varje medarbetare ansvarar för att arbetsresultat, säkerhet och trivsel inte äventyras genom nyttjande av alkohol och droger (droger likställs med narkotika, olagliga dopingmedel, starka varningsmärkta mediciner och tablettmissbruk).

Användande av alkohol och droger påverkar omdömet och kvaliteten på utfört arbete.

Anderstorp Hydraulik värnar om måttlighet när det gäller alkoholkonsumtion och nolltolerans när det gäller droger. Alkohol och andra droger på arbetsplatsen är också en skyddsfråga. En medarbetare får inte vara påverkad i sin yrkesutövning då risken för arbetsskador/olyckor avsevärt ökar för sig själv och andra. Arbetsgivare kan vid stark misstanke om berusning kräva att medarbetaren kontaktar företagshälsovården för provtagning.

I samband med kurser, konferenser, representation och uppvaktning samt fester anordnade av företaget skall måttlighet tillämpas och alkoholfria alternativ alltid erbjudas.

Alla anställda i Anderstorp Hydraulik skall ha kännedom om företagets policy, målsättning och regler. Alla skall veta vart man vänder sig för att få information om de möjligheter till hjälp som finns genom vårt företag.

Anderstorp Hydraulik skall aktivt arbeta i enlighet med policyn. Närmaste chef ansvarar för att missbruksproblem uppmärksammas och åtgärdas. Omsorgen om den enskilda medarbetaren har en framskjuten plats inom Anderstorp Hydraulik. Detta innebär att vi bryr oss om varandra och det är önskvärt att reagera och vidareförmedla om någon arbetskamrat verkar må dåligt.

Anderstorp Hydraulik samarbetar med företagshälsovården (vid alkohol och drogmissbruk) där vi får hjälp och stöd vid behov.

Anderstorp Hydraulik AB

Sven Järnland, VD